KNIHOVNÍ ŘÁD

V souladu se Zřizovací listinou Obecní knihovny v Zastávce, schválenou usnesením Zastupitelstva Obce Zastávka dne 18.2.2002 a podle § 4, odst. 6 Zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), se vydává tento Knihovní řád:


I. Základní ustanovení

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a poskytuje rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.


Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

a) Výpůjční služba absenční a prezenční
b) Zpřístupnění knihovního fondu z jiných knihoven tzv. meziknihovní výpůjční služba
c) Informační služby:
- ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
- informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
- přístup na internet /viz Internetový řád/
d) Ostatní služby:
- výchovné a vzdělávací akce pro uživatele (pořádání přednášek, besed, výstav)

2. Veřejné knihovnické a informační služby uvedené v odst. 1 jsou poskytovány bezplatně.

3. Za služby poskytované v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb. knihovního zákona, to znamená za úhradu, je knihovna oprávněna požadovat úhradu do výše skutečně vynaložených nákladů (např. za registraci uživatelů, meziknihovní výpůjční služby).

4. Veškeré finanční úhrady od čtenářů jsou knihovnou účtovány podle Ceníku, který je přílohou tohoto KŘ.


II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele

1. Uživatelem (čtenářem) knihovny se může stát každá fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu a to na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Čtenář mladší 15 let předloží přihlášku podepsanou rodičem či zákonným zástupcem.

2. Knihovník vyžaduje k registraci základní identifikační údaje (jméno a příjmení, trvalé bydliště, datum narození) ověřené podle platných osobních dokladů.

3. Osobní údaje čtenářů jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.

Čl. 4
Čtenářský průkaz

1. Za vydání čtenářského průkazu a při každoročním obnovení jeho platnosti zaplatí čtenář roční registrační poplatek dle Ceníku.

2. Čtenářský průkaz je nepřenosný, každý čtenář může mít pouze jeden čtenářský průkaz.

3. Ztrátu, zničení a odcizení průkazu je čtenář povinen neprodleně nahlásit knihovně. Knihovník poté čtenáři vystaví duplikát čtenářského průkazu za poplatek dle Ceníku. Čtenář odpovídá za zneužití svého čtenářského průkazu a z toho vzniklé závazky vůči knihovně do doby nahlášení ztráty či odcizení čtenářského průkazu.

Čl. 5
Povinnosti čtenářů a návštěvníků knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem, dodržovat pokyny knihovníka a opatření k ochraně knihovního fondu a majetku knihovny. Dále jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek, neobtěžovat a neomezovat svým chováním ostatní návštěvníky knihovny.

2. Uživatelé nesmí vynášet knihovní jednotky z fondu knihovny bez příslušného záznamu ve výpůjční evidenci. Takové chování je možné pokládat za odcizení a vůči čtenáři bude postupováno podle platných právních předpisů.

3. Jestliže uživatel nedodržuje opatření podle odstavců 1 a 2 může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

III. Výpůjční řád

Čl. 6
Podmínky půjčování

1. Knihovna zpřístupňuje knihovní fond absenčním nebo prezenčním půjčováním knihovních dokumentů (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele (čtenáře) podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR, za úhradu stanovenou v Ceníku.

3. Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentu mimo knihovnu (absenční) je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až 3x o 1 měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. Knihovna je oprávněna stanovit u určitých titulů i kratší výpůjční lhůtu.

4. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu (viz Ceník).

5. Uživatel má povinnost chránit vypůjčené dokumenty před poškozením, neznehodnocovat je podtrháváním, zvýrazňováním a vpisováním poznámek. Nepůjčovat je dalším osobám, chránit je před ztrátou a krádeží a vrátit je do knihovny ve stanovené lhůtě.

6.  Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v bodě 1 tohoto článku s výjimkou dokumentů:
- kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
- které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
- jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy /porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod./

 

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 7
Poplatky z prodlení a upomínání

1. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení /viz Ceník/.

2. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 8
Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu nebo obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo peněžitou náhradu.

3. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 9
Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. - § 442, odst. 2).

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z  ustanovení Knihovního řádu povoluje knihovník.

2. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.  

3. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem schválení a nahrazuje Knihovní řád Obecní knihovny v Zastávce, schválený dne 23. 11. 2005.

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

1. Ceník poplatků a služeb
2. Směrnice o shromažďování a zpracovávání osobních údajů
3. Internetový řád

Schváleno Zastupitelstvem